Op onze open christelkompas 08-2009 - 049ijke school willen wij ieder kind in een veilige en uitdagende omgeving de kans bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen op het gebied van hoofd, hart en handen.

 

Open christelijke school

Onze school heet ieder kind in principe van harte welkom. Als school vormen wij een gemeenschap, waar we respectvol met elkaar (leren) omgaan: oog hebben voor elkaar en de wereld om ons heen. De Bijbel is onze inspiratiebron. In onze lessen proberen we de kinderen bekend te maken met God en Zijn liefde voor ons, zodat ze Hem vertrouwen kunnen, liefhebben, dienen en eren. Dit maken we concreet door waarden over te brengen als vertrouwen, rechtvaardigheid, naastenliefde, eerlijkheid, oprechtheid en behulpzaamheid.

 

Een veilige omgeving

Een veilige omgeving vinden wij essentieel voor het welbevinden van het kind. Een toestand van welbevinden brengt zelfvertrouwen, een goed zelfwaardegevoel (competentiegevoel) en een dosis weerbaarheid met zich mee. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen.

Wij zijn alert op discriminatie en pesten en we doen er alles aan om dit te voorkomen!

 

Een uitdagende omgeving

Dit houdt voor ons in dat we zoveel mogelijk streven naar activiteiten waarbij de kinderen zich betrokken voelen. Echte betrokkenheid komt voor in het smalle gebied tussen ‘al-kunnen’ en ‘nog-net-niet-kunnen’ of ‘al begrijpen’ en ‘nog-net-niet-begrijpen’ (zone van de naaste ontwikkeling).

 

Ontwikkeling van hoofd, hart en handen

Vanuit de geborgenheid en het vertrouwen werken wij binnen onze mogelijkheden aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen. De kinderen ontwikkelen vaardigheden op sociaal (ik en de ander), op emotioneel (ik en gevoel), op motorisch (ik en bewegen), op cognitief (ik en het leren) en op creatief gebied (ik en vindingrijkheid).

Ons doel ten aanzien van ieder uniek kind is, bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief denkend mens.