Veel ouders van de kinderen op CDS Het Kompas zijn nauw betrokken bij het onderwijs aan hun kinderen. Gelukkig maar, want “It takes a village to raise a child!’

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR zijn leerkrachten en ouders van de vier PCO-N scholen vertegenwoordigd. De GMR geeft advies of verleent instemming met betrekking tot school overstijgende aangelegenheden zoals de formatie, personeelsbeleid en financiën. Namens het Kompas zijn Amber Roelofs (ouder) en Gerda Seinen (personeelslid) vertegenwoordigd in de GMR. Voorzitter van de GMR is Naomi Zondervan. Zij is te bereiken via e-mail: Mailadres: a.zondervan@pco-n.nl

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het schoolbestuur. De MR mag met het schoolbestuur alle onderwerpen bespreken die de school aangaan. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of ter instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR. De MR wil graag de openbaarheid bevorderen en in onderling overleg komen en bijdragen aan besluitvorming over het schoolbeleid. Als een besluit door de MR wordt beoordeeld, wordt vooral gelet op de zorgvuldigheid hoe het schoolbestuur tot een besluit is gekomen. Daarnaast wordt gekeken welke consequenties het kan hebben voor de leerlingen, ouders en het personeel die met dit besluit te maken krijgen. Onderwerpen waar een MR zich zoal mee bezig houdt zijn de formatie, de schoolgids en de schoolfinanciën. De leden van de MR worden gekozen door en uit het personeel en door en uit de ouders. De MR kent een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR bestaat uit Robbert van Opstal en Amber Roelofs (beiden oudergeleding) en Gerda Seinen en Kimberly v/d Berg (personeelsgeleding). Voorzitter van de MR is Robbert van Opstal. De MR vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. De vergaderingen zijn in principe openbaar en iedereen die belangstelling heeft, mag een vergadering bijwonen. De MR is te bereiken via e-mail: mrhetkompas@pco-n.nl

 

Ouderraad (OR)

De ouderraad verzorgt de organisatie van verschillende activiteiten binnen en buiten onze school. Deze activiteiten worden samen met de andere ouders uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan:

  • de inzameling van oud papier en oud ijzer,
  • het periodieke onderhoud van het plein,
  • twee keer per jaar een schoolschoonmaakavond,
  • maar ook verschillende feestelijke momenten zoals: de start van het schooljaar, hulp bij de kerstwandeling (1x per twee jaar), het nieuwjaarsontbijt, paaslunch, afsluiting schooljaar
  • en niet te vergeten de tweejaarlijkse pleinmarkt.

De voorzitters van de OR en de MR hebben twee keer per schooljaar overleg samen met de directie. De OR mag desgevraagd of uit eigen beweging advies geven aan de MR over met name aangelegenheden die de ouders in het bijzonder aangaan. De ouderraad wordt gevormd door Arno Hekman, Johan Reurink, Angelique Seinen, Jenine van Spijker, Jolanda Stegerman, Monique Vonder en Arjan Grootemarsink (personeelslid). Contactpersoon van de OR is Arno Hekman (voorzitter). De OR is te bereiken via e-mail: or-kompas@pco-n.nl

Ouders worden vervolgens door de OR gevraagd om op basis van een jaarlijkse inventarisatie te ondersteunen bij de verschillende activiteiten die zij organiseren.