De MR is bevoegd alle aangelegenheden die de school aangaan te bespreken met het schoolbestuur. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. In het medezeggenschapsreglement staat beschreven welke onderwerpen voor advies of ter instemming voorgelegd dienen te worden aan de MR. In de MR zijn het team en de ouders elk met twee leden vertegenwoordigd.

Wettelijk is vast gelegd dat de MR adviseert of moet instemmen met o.a.:

  • het formatieplan, waarin de personele invulling op school een aangelegenheid is van de directie;
  • het schoolplan, waarin o.a. de organisatie van de school, missie, doelen en leergebieden en kwaliteits- en zorgplannen zijn vastgelegd;
  • jaarplanning & schooltijden.

Ouders en leerkrachten die suggesties of ideeën hebben voor verbetering van de manier van werken op school kunnen die in eerste instantie kwijt bij de schoolleiding.

De MR wordt gevormd door:

Personeelsdeel:
Gerda Seinen
Kimberly van den Berg

Ouderdeel:
Sven van Brakel
Robbert van Opstal

Als u vragen of suggesties hebt, kunt u ons mailen: mrhetkompas@pco-n.nl