Partners in samenwerking 

Mathil kinderopvang 

Voor de opvang voor en na schooltijd kunnen de ouders hun eigen keuze maken. Op Het Kompas werken wij samen met Mathil kinderopvang. Mathil verzorgt, in samenwerking met onze school, de buitenschoolse opvang (BSO) en peutergroep in onze school.

Peutergroep

Op woensdag en vrijdag van 8.30-12.15 uur zijn peuters vanaf 2,5 jaar van harte welkom op de peutergroep. Daar ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs richting de basisschool. De taalontwikkeling krijgt veel aandacht. De leidsters stimuleren de woordenschat en het actief taalgebruik met behulp van het voorschoolse educatie programma Uk en Puk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Mathil Kinderopvang: https://mathil.nl/nieuwleusen-het-kompas/.

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang (voor- en naschoolse opvang) is, bij voldoende belangstelling, geopend vanaf 7.00 uur tot de school begint en na schooltijd tot 18.00 uur. Bij de BSO komen kinderen vanaf groep 1 t/m groep 8. Ontspanning staat centraal bij de BSO. Er worden verschillende activiteiten aangeboden. En wil een kind liever een boekje lezen dan is dat ook prima. We vinden het belangrijk dat kinderen genieten van hun vrije tijd.  Vrijblijvend inschrijven kan via www.mathil.nl/inschrijven. Kijk voor meer informatie op https://mathil.nl/nieuwleusen-het-kompas/ of neem contact op met info@mathil.nl of 0522-202107.

Orthopedagoog stichting Catent

Voor begeleiding en advisering aan kinderen met extra onderwijsbehoeften of problematieken rondom sociaal gedrag of kennis en vaardigheden, kunnen we o.a. de orthopedagogen van stichting Catent benaderen. Aan school is één vaste orthopedagoog verbonden die minimaal twee keer per jaar op initiatief van de intern begeleider samen in gesprek gaat over het aanbod en de aanpak voor individuele leerlingen of groep als geheel. Het contact is altijd hulpvraag gestuurd. Verdergaand onderzoek en daarbij behorende advisering kan een gevolg zijn. Ouders/verzorgers geven altijd toestemming voor betrokkenheid van de orthopedagoog bij de ontwikkeling van hun kind en zijn hier nauw bij betrokken.

Het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht

Dit samenwerkingsverband (SWV) bestaat uit zo’n honderd basisscholen en is opgedeeld in vier afdelingen. Onze school valt onder de afdeling Ommen. Deze afdeling heeft een eigen afdelingsondersteuningsplan waarbij in het jaarplan de concrete doelen voor ieder jaar worden beschreven. Het SWV streeft ernaar om zoveel mogelijk leerlingen, eventueel met extra ondersteuning, een passende plek te geven in het regulier basisonderwijs. Kijk voor meer informatie op www.veldvaartenvecht.nl.

Ambulante begeleiding

Vanuit het SWV kan er ambulante begeleiding aangevraagd worden en/of expertise ingeschakeld worden van speciaal basisonderwijs Johan Seckelschool in Ommen.

Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT)

Als de basisondersteuning en extra ondersteuning onvoldoende helpend zijn, dan kan de school in overleg met de ouders en orthopedagoog advies vragen over de onderwijsbehoefte aan Commissie Arrangeren en Toewijzen (CAT). Dit is een commissie van Samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht. Ouders dienen toestemming te geven voor de aanmelding. Tijdens de bespreking van leerlingen kan het gaan om de volgende vragen:

    1. Een verzoek om gebruik te kunnen maken van een binnen het samenwerkingsverband bestaande regeling Kansrijk Maar Risicovol (KMR).
    2. Een verzoek om toelaatbaarheid voor het Speciaal Basisonderwijs (SBO).
    3. Een verzoek om toelaatbaarheid voor het Speciaal Onderwijs (SO).

 

GGD IJsselland

Namens de GGD zijn aan onze school een verpleegkundige en een doktersassistente verbonden. De GGD doet gedurende de schoolloopbaan van kinderen een aantal basisonderzoeken waarbij lichamelijke groei, welzijn, ontwikkeling, gedrag en opvoeding de belangrijkste hoofdpunten zijn. Klik hier voor meer informatie. Aanvullend daarop verzorgt de GGD ook voorlichtingsactiviteiten in de bovenbouw, gericht op een gezonde leefstijl. Daarnaast is de GGD ook bij calamiteiten die met geestelijke of lichamelijke gezondheid te maken hebben een belangrijke informatiebron voor de school. Hier vindt u meer informatie over de GGD op school.

Via deze link vindt u interessante video’s van GGD IJsselland.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) is er voor alle ouders en opvoeders die vragen hebben over de opvoeding, het opgroeien en/of de gezondheid van hun kind(eren). Voor informatie, ondersteuning, hulp en advies kunnen ouders terecht bij een centrum voor Jeugd en Gezin.

Jongerenwerkers van SAAM Welzijn en Jeugdagenten – Gemeente Dalfsen

Het jongerenwerk is op diverse werkvelden actief zoals talentontwikkeling, participatie, preventie en individuele begeleiding en coaching. De jongerenwerkers spreken de taal van de jeugd, stimuleren persoonlijke en sociale ontwikkeling, behartigen hun belangen en geven grenzen aan. Bekijk voor meer informatie de website: Jeugd – Saam Welzijn

Of check: Jeugdagenten Dalfsen (@jeugdagenten_dalfsen) • Instagram-foto’s en -video’sSaam Welzijn Dalfsen (@saam_dalfsen) • Instagram-foto’s en -video’s

Veilig Thuis

Veilig Thuis IJsselland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Het afwegingskader Meldcode is hier te vinden.

Kindregeling Dalfsen

De gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat ieder kind kan meedoen aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied en zich zo kan ontwikkelen. De kindregeling is er voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Het aanbod op de website kindregeling.dalfsen.nl is afkomstig van lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld basisscholen.

Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen

Samen met de Bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen werken we aan de leesmotivatie en leesontwikkeling op onze school. Dit doen we door in samenwerking vorm te geven aan onze eigen schoolbibliotheek. Daarbij richten we ons op een divers, actueel en een continu vernieuwend aanbod. Wanneer een geleend boek op school zoek raakt of beschadigd terugkomt, worden de kosten hiervan in rekening gebracht bij ouders/verzorgers. Tevens werken we samen met de bibliotheek aan activiteiten die gericht zijn  op de leesmotivatie en leesontwikkeling van onze leerlingen.

 

Buurtvereniging Ruitenveen

Naast bovengenoemde partners vinden wij het als school de verbinding met buurtvereniging Ruitenveen ook belangrijk. Zo wordt de buurt uitgenodigd voor de kerstviering en/of de kerstwandeling, organiseert de kluswerkgroep samen met de buurt een klusochtend tijdens NL-doet en wordt de buurt betrokken bij de Paasactiviteit en sluiten wij schooljaar af met gezamenlijke activiteit met ouders-school en buurt.