Kenmerken van Het Kompas (hoofd, hart en handen)

 • Landelijk gelegen kleine school
 • Daltonschool in oprichting
 • Ruim tijd en aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven
 • Ruime aandacht voor tekenen, handvaardigheid en muziek
 • Gezamenlijke schooltuin
 • Gestructureerde aandacht voor zorgleerlingen in de eigen groep
 • Goede aansluiting op het voortgezet onderwijs
 • Veel ondersteuning van bereidwillige ouders

 

Ontwikkelingsgebieden (hoofd, hart en handen)

Ik en gevoel (emotionele ontwikkeling)
Wij streven ernaar dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt, vertrouwen heeft in zichzelf, in elkaar en in ons. Deze basisvoorwaarde is essentieel om geloof en plezier te hebben in eigen kunnen (competentie). Werken aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen zit verweven door het hele onderwijs op onze school. Wij proberen dit zichtbaar te maken binnen de kringgesprekken van de kennisgebieden godsdienst, taal, wereldoriëntatie, binnen de expressievakken en binnen het vrije spel en bewegingsonderwijs.

Ik en de ander (sociale ontwikkeling/ sociale redzaamheid/ zelfstandigheid)
Vanuit de veilige en geborgen omgeving willen wij de kinderen uitdagen tot leren en aanmoedigen tot zelfstandig handelen en werken. Wij willen de kinderen laten ervaren dat ze worden gewaardeerd om wie ze zijn en dat wij op school graag met hen omgaan (relatie). Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat ze zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunnen krijgen (autonomie). Binnen deze zelfstandigheid stimuleren we het samenwerken. Daar waar nodig, krijgen de kinderen de juiste ondersteuning.
In de praktijk wordt het bovenstaande zichtbaar in activiteiten zoals onder andere:

 • zelfstandig aan- en uitkleden
 • veters strikken
 • zorg dragen voor de materialen
 • je eigen werk plannen met behulp van het keuzebord, de dag- en weektaakbrief
 • informatiebronnen raadplegen en werkstukken maken
 • zelfstandig zoeken naar oplossingen
 • de ander helpen
 • samenwerken
 • je houden aan regels uit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar

Ik en bewegen (zintuiglijke en motorische ontwikkeling)
Via het spel (waarnemen, experimenteren, ervaren, bewegen, ontdekkend leren), proberen we de zintuiglijke en motorische ontwikkeling te stimuleren. Bij deze manier van leren is het kind met heel zijn wezen emotioneel betrokken. De zintuiglijke/ motorische ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling beïnvloeden en stimuleren elkaar.
Dit ontwikkelingsgebied is bij ons op school zichtbaar binnen het totale onderwijs in de kleutergroepen. In de hogere groepen wordt het benadrukt binnen het vrije spel, bewegingsonderwijs, schrijven, wereldoriëntatie, muziek, tekenen en handvaardigheid.