Ik en gevoel (emotionele ontwikkeling)

Wij streven ernaar dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt, vertrouwen heeft in zichzelf, in elkaar en in ons. Deze basisvoorwaarde is essentieel om geloof en plezier te hebben in eigen kunnen (competentie). Werken aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen zit verweven door het hele onderwijs op onze school. Wij proberen dit zichtbaar te maken binnen de kringgesprekken van de kennisgebieden godsdienst, taal, wereldoriëntatie, binnen de expressievakken en binnen het vrije spel en bewegingsonderwijs.

 

Ik en de ander (sociale ontwikkeling/ sociale redzaamheid/ zelfstandigheid)

Vanuit de veilige en geborgen omgeving willen wij de kinderen uitdagen tot leren en aanmoedigen tot zelfstandig handelen en werken. Wij willen de kinderen laten ervaren dat ze worden gewaardeerd om wie ze zijn en dat wij op school graag met hen omgaan (relatie). Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat ze zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunnen krijgen (autonomie). Binnen deze zelfstandigheid stimuleren we het samenwerken. Daar waar nodig, krijgen de kinderen de juiste ondersteuning.

In de praktijk wordt het bovenstaande zichtbaar in activiteiten zoals onder andere:

 • zelfstandig aan- en uitkleden
 • veters strikken
 • zorg dragen voor de materialen
 • je eigen werk plannen met behulp van het keuzebord, de dag- en weektaakbrief
 • informatiebronnen raadplegen en werkstukken maken
 • zelfstandig zoeken naar oplossingen,
 • de ander helpen
 • samenwerken
 • je houden aan regels uit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar.

 

Ik en bewegen (zintuiglijke en motorische ontwikkeling)

Via het spel (waarnemen, experimenteren, ervaren, bewegen, ontdekkend leren), proberen we de zintuiglijke en motorische ontwikkeling te stimuleren. Bij deze manier van leren is het kind met heel zijn wezen emotioneel betrokken. De zintuiglijke/ motorische ontwikkeling en de sociaal- emotionele ontwikkeling beïnvloeden en stimuleren elkaar.

Dit ontwikkelingsgebied is bij ons op school zichtbaar binnen het totale onderwijs in de kleutergroepen. In de hogere groepen wordt het benadrukt binnen het vrije spel, bewegingsonderwijs, schrijven, wereldoriëntatie, muziek, tekenen en handvaardigheid.

 

Ik en het leren (verstandelijke ontwikkeling)

Binnen ons onderwijs streven wij naar een veilige en uitdagende omgeving, waarin wij het kind de kans bieden zijn/haar verstandelijke capaciteiten optimaal te ontwikkelen. Wij denken hierbij aan het verwerven en toepassen van kennis. De verstandelijke ontwikkeling verloopt van concreet handelen naar abstract denken.

We besteden veel tijd en aandacht aan het handelen met ontwikkelingsmaterialen en daarna aan de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en wereldoriëntatie. Het zelfstandig, kritisch en creatief denken willen wij bevorderen.

 

Ik en vindingrijkheid (creatieve ontwikkeling)

De ontwikkeling van hoofd, hart en handen houdt voor ons in dat wij de creatieve ontwikkeling van kinderen essentieel vinden. Zowel ‘probleem-oplossend-denken’  als ‘vanuit ervaringen vorm geven aan eigen gevoelens en gedachten’ proberen wij te stimuleren.

Hier streven we naar door:

 • voldoende gelegenheid te geven tot het spontaan uiten van eigen gevoelens en gedachten door middel van woord, gebaar, mimiek en beweging
 • het stimuleren van het creëren van composities/ verbeeldingen in het platte vlak en in de ruimte
 • opdrachten zo te formuleren dat er meer dan één oplossing gezocht kan worden

Deze punten zijn duidelijk zichtbaar binnen de kringgesprekken, het werken in de themahoeken, de expressievakken, het   taal- en rekenonderwijs en wereldoriëntatie.