Het bestuur van het Primair Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen heeft via de Besturenraad een collectieve verzekering afgesloten, waaronder ook de scholierenongevallenverzekering valt. De premie hiervoor wordt door de school betaald.
Gedurende de schooluren op school en tijdens activiteiten buiten het schoolterrein zijn de kinderen verzekerd tegen ongevallen. Ook op weg van en naar huis geldt deze verzekering.

Materiële schade aan brillen, fietsen, mobiele telefoons, spreekbeurtmaterialen e.d. wordt via deze collectieve ongevallenverzekering niet vergoed. Overkomt het kind in materieel opzicht iets dat terug te voeren is op verwijtbaar gedrag van het team c.q. het bestuur, dan wordt er een beroep gedaan op de door het bestuur afgesloten WA-verzekering voor team, bestuursleden en vrijwilligers. Veroorzaakt het kind zelf schade aan gebouwen, leermiddelen, spullen van andere kinderen o.i.d., dan zullen de ouders van het kind een beroep moeten doen op de eigen particuliere WA-verzekering.

Voor de volledigheid merken wij op dat aan deze tekst geen rechten kunnen worden ontleend. Daarvoor verwijzen we naar de polisvoorwaarden die bij ons administratiekantoor aanwezig zijn.