Controle luxe verzuim en schoolverlof

Onderwijs biedt je kind kansen om zich te ontwikkelen en verder te komen in het leven. Succes op school begint bij aanwezig zijn in de lessen. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven.

Ook dit jaar wordt er rondom de vakanties steekproefsgewijs gecontroleerd op verzuim door de leerplichtambtenaren. Een goed moment om de regels de mogelijkheden rondom schoolverlof nog eens onder de aandacht te brengen. Schoolverlof is mogelijk in de volgende gevallen:

  • Vakantieverlof vanwege het beroep van de ouders

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek een extra vakantie van maximaal tien schooldagen toestaan:

    1. als één van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of horeca;
    2. als het gezin in geen enkele schoolvakantie in één schooljaar twee aaneengesloten weken met vakantie kan;
    3. de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.
  • Verlof vanwege bijzondere omstandigheden

Daarnaast is schoolverlof mogelijk vanwege buitengewone omstandigheden zoals een huwelijk, jubileum, ziekte of overlijden van familie. Ook een verhuizing valt binnen deze verlofregeling. Verder moet u denken aan niet voorziene situaties of andere, naar het oordeel van de directeur of leerplichtambtenaar belangrijke redenen maar geen vakantieverlof. De richtlijnen en de verlofduur kunt u vinden op de website van de Gemeente Dalfsen. 

  • Vanwege religieuze verplichtingen 

Een kind heeft recht op verlof als het plichten moet vervullen die voortkomen uit godsdienst of levensovertuiging. De data van de religieuze feestdagen waarvoor verlof wordt verleend staan eveneens vermeld op de website van de Gemeente Dalfsen.

 

Verlof aanvragen

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Schoolverlof tot tien schooldagen kunt u aanvragen bij de schooldirecteur. Bij een langere verlofduur beoordeelt de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling de aanvraag. Dit gebeurt altijd in overleg met de schooldirecteur.

 

Geen extra verlof

Vakanties vanwege speciale aanbiedingen of het eerder vertrekken of later terugkomen in verband met  bijvoorbeeld verkeersdrukte zijn geen geldige argumenten voor schoolverlof. Als een leerplichtig kind zonder geldige reden niet op school is, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit is strafbaar. Van de schooldirecteur wordt verwacht dat hij/zij deze afwezigheid bij de leerplichtambtenaar meldt. Op dat moment kan een onderzoek worden ingesteld en zo nodig worden maatregelen genomen.

 Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de gemeente Dalfsen: www.dalfsen.nl.  Daarnaast is er een stroomschema ontwikkeld waarin de regels omtrent verlof buiten de schoolvakanties worden weergegeven. Deze hangen op de school en is ook te vinden op de website van de school en de Gemeente Dalfsen. Ook kunt u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaren mevrouw L. Ohms en/of mevrouw N. Pronk, te bereiken via telefoonnummer (0529) 48 83 88.