Klachtenregeling

Wanneer u klachten heeft over iets dat het onderwijs op onze school betreft, raden wij u in eerste instantie aan hiermee naar de groepsleerkracht te gaan. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kunt u de directie van de school benaderen. Als op schoolniveau geen oplossing gevonden wordt, kunt u contact opnemen met de algemeen directeur die het bestuur vertegenwoordigt.

De school is volgens de wet voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: De Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs. Klachten kunnen betrekking hebben op een gedraging (of het nalaten van een gedraging) of op een beslissing ( of het nalaten van een beslissing).

De Klachtencommissie beoordeelt (na een hoorzitting) of de klacht gegrond is. De klachtencommissie brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt de uiteindelijke beslissing over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen.

De school is aangesloten bij:
Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
Postbus 82324 ~2508 EH Den Haag ~ 070-38 61 697
Website: www.klachtencommissie.org
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
op de website van de klachtencommissie kunt u de volledige procedure nalezen

 

Vertrouwenspersoon

In iedere situatie waarin mensen met elkaar omgaan, kunnen gedragsregels overtreden worden en worden soms normen en waarden onvoldoende gerespecteerd. Ook binnen de onderwijssituatie waarin volwassenen en kinderen zo nauw bij elkaar betrokken zijn, kunnen grenzen overschreden worden. Zo kunnen zich bijvoorbeeld in de seksuele sfeer ongewenste intimiteiten voordoen. Hieronder kan men verstaan:
Alle handelingen, gedragingen of uitlatingen in de seksuele sfeer, maar ook mishandeling of discriminerende uitlatingen, agressie, pesten, geweld en dergelijke die binnen de onderwijssituatie plaatsvinden en die door de leerlingen, ouders/ verzorgers als ongewenst worden ervaren.

Als een dergelijke situatie zich voordoet, weet men vaak niet hoe men er mee moet omgaan. Vandaar dat de volgende klachtenprocedure opgesteld is. Het bestuur van de Stichting PCO-N heeft twee vertrouwenspersonen benoemd voor haar scholen ‘Het Kompas’, ‘De Meele’, ‘De Wegwijzer’ en ‘De Zaaier’.

De vertrouwenspersonen zijn:

Mevr. J. Beks-de Geus
Kalmoes 9
7711 NW   Nieuwleusen
0529 - 483279

Dhr. H.J.G. Grevelman
Kon. Wilhelminalaan 29
7711 KJ   Nieuwleusen
0529 0 483449

U kunt contact opnemen, indien u dit noodzakelijk acht, met één van deze vertrouwenspersonen. Hun taak als vertrouwenspersoon is als eerste aanspreekpunt te functioneren bij vermoedens van of klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon adviseert, wanneer het concrete klachten betreft, hoe hiermee omgegaan kan worden en bij handhaving van de klacht wordt er verwezen naar de klachtencommissie, ingesteld door het bestuur van bovengenoemde vereniging en desgewenst wordt de klager daarbij begeleid. Het spreekt vanzelf dat de vertrouwenspersoon verplicht is tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in zijn/haar functie verneemt.
Wij hopen dat u nooit een beroep op hun hulp zult hoeven te doen, maar mocht u onverhoopt toch met ongewenste intimiteiten in aanraking komen, schroom dan niet contact op te nemen.
Voor de kinderen bij ons op school is juffrouw Paula Jansen de contactpersoon. Zij fungeert als aanspreekpunt voor de kinderen bij vermoedens van of klachten over ongewenste intimiteiten/ seksuele intimidatie.

 

Melding - en aangifteplicht

Personeelsleden die een vermoeden hebben van een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling zijn wettelijk verplicht om het bevoegd gezag hierover in te lichten.
Voor het bevoegd gezag geldt een dergelijke meldingsplicht. De wet zegt dat wanneer er een vermoeden bestaat dat een personeelslid zich schuldig maakt aan een seksueel delict jegens een minderjarige leerling, het bevoegd gezag in zo’n geval verplicht is dit te melden aan de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie.
Wanneer samen met de vertrouwensinspecteur de conclusie wordt getrokken dat er een redelijk vermoeden bestaat, dan is het bevoegd gezag verplicht hiervan aangifte te doen.

 

Vertrouwensinspecteurs

De vertrouwensinspecteurs bij de Onderwijsinspectie hebben de volgende verantwoordelijkheden:

  • de inspecteurs fungeren als aanspreekpunt
  • de inspecteurs adviseren over eventueel te nemen stappen
  • de inspecteurs helpen scholen bij het nemen van stappen die zijn gericht op het zoeken naar een oplossing
  • de inspecteurs zorgen voor begeleiding bij het indienen van een klacht of het doen van een aangifte

De vertrouwensinspecteurs zijn dagelijks tussen 8.00 uur en 17.00 uur bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0900 – 1113111. Het reglement voor de procedure bij de klachtencommissie Ongewenste Intimiteiten voor het Christelijk basisonderwijs te Nieuwleusen is op school verkrijgbaar.