Schoolgids

Download hier de schoolgids van het schooljaar 2014-2015.

 

Verlofregeling

Controle luxe verzuim en schoolverlof

Onderwijs biedt je kind kansen om zich te ontwikkelen en verder te komen in het leven. Succes op school begint bij aanwezig zijn in de lessen. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. lees verder

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

Het aanmelden van nieuwe leerlingen voor één van de vier scholen binnen de VCPO-N gebeurt centraal. Op die manier wil de VCPO-N graag de kwaliteiten van al haar scholen in beeld brengen bij de ouders, die kiezen voor goed, christelijk onderwijs binnen VCPO-N. Uiteraard zijn ouders vrij in de uiteindelijke schoolkeuze binnen onze organisatie. lees verder

 

Methoden

Een lijst met methoden die onze school gebruikt vindt u hier.

 

Ondersteuning en toetsen

Het Kompas wil dat ieder kind zich veilig en prettig voelt op school. Soms heeft een kind extra begeleiding en ondersteuning nodig. We zorgen daarvoor. Een kind kan in de klas extra lees-, spelling-, reken- en/of gedragsondersteuning krijgen, extra tijd en hulpmiddelen bij (vermoedens van) dyslexie en/of dyscalculie en een kind kan een eigen leerlijn volgen. De leerkracht is verantwoordelijk voor de extra ondersteuning van de kinderen in zijn/haar klas. De intern begeleider adviseert, coördineert en controleert de afspraken met betrekking tot de ondersteuningsbehoefte(n). Indien nodig schakelen we de hulp van externe deskundigen in. lees verder

 

GGD

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) door GGD IJsselland op de basisschool

Uw kind is in de eerste 4 jaar van zijn leven regelmatig op het consultatiebureau van Carinova geweest. Deze jeugdgezondheidszorg wordt op de basisschool voortgezet door de jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland voor kinderen van 4 tot 19 jaar. lees verder

 

Vervanging

Bij afwezigheid van één van de groepsleerkrachten (studiedag, compensatieverlof, ziekte) vragen wij een invalkracht van de invallijst van het Stichting PCO-N om voor de betreffende groep les te geven. lees verder

 

Verzekering

Het bestuur van het Primair Christelijk Onderwijs te Nieuwleusen heeft via de Besturenraad een collectieve verzekering afgesloten, waaronder ook de scholierenongevallenverzekering valt. lees verder 

 

Informatie gescheiden ouders

Graag willen wij alle ouders van de kinderen bij ons op school zo goed mogelijk informeren. Als ouders gaan scheiden, kan de informatievoorziening minder vanzelfsprekend verlopen. Gescheiden ouders hebben volgens het Burgerlijk Wetboek ieder recht op evenveel informatie van de school over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind (artikel 377c). lees verder

 

Klachtenregeling & vertrouwenspersonen

Klachtenregeling

Wanneer u klachten heeft over iets dat het onderwijs op onze school betreft, raden wij u in eerste instantie aan hiermee naar de groepsleerkracht te gaan. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen, dan kunt u de directie van de school benaderen. Als op schoolniveau geen oplossing gevonden wordt, kunt u contact opnemen met de algemeen directeur die het bestuur vertegenwoordigt. lees verder

 

Social Media Protocol

Binnen onze vereniging en stichting waartoe de vier scholen behoren (VCPO-N / SCPOS-N) is een protocol ontwikkeld waarin we aangeven waar onze grenzen liggen wat betreft het gebruik van Social Media. lees verder